Triển khai dạy và học trực tiếp tại Học viện kết hợp với online học kỳ 2 năm học 2021-2022

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
________________
Số: 616 /TB-HVN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________________


Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022
THÔNG BÁO
V/v triển khai dạy và học trực tiếp tại Học viện kết hợp với online
học kỳ 2 năm học 2021-2022
——————————

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”;
Căn cứ Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 29/10/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”;
Căn cứ Thông báo số 806/TB-HVN về việc “Xây dựng kế hoạch đào tạo năm học 2021 – 2022”;
Căn cứ Thông báo số 147/TB-HVN ngày 24/01/2022 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc triển khai kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022 từ ngày 09/02/2022;
Căn cứ những diễn biến thực tế về dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Gia Lâm nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung;
Giám đốc Học viện thông báo tới các cán bộ viên chức, giảng viên và người học về tổ chức dạy và học trực tiếp tại Học viện kết hợp với online trong học kỳ 2 năm học 2021-2022 như sau:
1. Từ ngày 18/04/2022, sinh viên theo học các học phần mở cho các lớp khóa 66 học tập trung tại Học viện theo thời khóa biểu trên website: www.daotao.vnua.edu.vn.
2. Sinh viên khóa 66 có thời khóa biểu học các học phần Giáo dục quốc phòng học tập, rèn luyện, ăn, ở tập trung tại khu Kí túc xá Học viện theo hướng dẫn của khoa Giáo dục quốc phòng tại website https://gdqp.vnua.edu.vn.
3. Sinh viên các lớp khác tiếp tục học online theo Thông báo số 147/TB-HVN cho đến khi có thông báo mới của Học viện.
Trong quá trình học trực tiếp tại Học viện, sinh viên lưu ý:  
a. Chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Học viện.
b. Học viện bố trí 01 phòng/khu giảng đường có trang bị ổ cắm điện, wifi, v.v. để hỗ trợ sinh viên học online khi chuyển ca từ học trực tiếp, cụ thể là các giảng đường: A105, B.112, C101, CD-6, E102, ND208 (Cô Nghiêm Thị Kim – 0989-616-976).
c. Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập, văn phòng phẩm, máy tính cá nhân và các thiết bị phục vụ học online để tiếp tục học đối với các học phần đang được tổ chức dạy và học online theo Thông báo 147/TB-HVN.
d. Liên hệ Trạm Y tế để đăng ký dịch vụ xét nghiệm Covid-19 theo nhu cầu (BS. Vũ Văn Cường – 0985-570-558 / vvcuong@vnua.edu.vn).
đ. Trong trường hợp sinh viên có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2, sinh viên thông báo cho BCĐ PCD Covid-19 của Học viện để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, làm đơn xin nghỉ học gửi giảng viên phụ trách học phần, hoặc làm đơn đề nghị hủy học phần gửi Ban Quản lý đào tạo nếu phải kéo dài thời gian điều trị bệnh Covid-19 (ThS. Nguyễn Hồng Việt – ĐT: 024-6261-7520 / nhviet@vnua.edu.vn).
e. Liên hệ Kí túc xá Học viện để được tư vấn, hỗ trợ dịch vụ phòng ở nội trú KTX (bác Nguyễn Ngọc Thủy – 0978-122-469); Trung tâm Quan hệ Công chúng và hỗ trợ sinh viên để được tư vấn hỗ trợ nhà trọ khu vực Trâu Quỳ (CN. Bùi Đạo Tĩnh – ĐT:024-6261-7690/ bdtinh@vnua.edu.vn).
g. Liên hệ Đoàn Thanh niên / Hội Sinh viên Học viện để được hỗ trợ chung (ThS. Nguyễn Trọng Tuynh – 0978-969-959 / nttuynh@vnua.edu.vn).
h. Các thông tin liên hệ khi cần hỗ trợ kỹ thuật về học online:
–   Vấn đề sử dụng phần mềm:  Thầy Ngô Công Thắng (Khoa CNTT) – ncthang@vnua.edu.vn
–   Vấn đề tài khoản đăng nhập: CV. Nguyễn Hữu Tuấn – nhtuan@vnua.edu.vn
–   Các ý kiến, đề xuất khác:     Trung tâm Tin học – vitc@vnua.edu.vn
Cán bộ viên chức và người học cập nhật thời khóa biểu giảng dạy, học tập trên tài khoản cá nhân và thực hiện theo nội dung của thông báo này. Tùy thuộc vào diễn biến cụ thể của dịch bệnh, Học viện sẽ có thông báo tiếp sau.
Giám đốc Học viện thông báo tới toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên và người học biết và tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
– Người học (qua website);
– HĐHV, BGĐ
– Các ĐV thuộc HV;
– Lưu: VT, QLĐT, NHV(20).
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(đã ký)
GS.TS. Phạm Văn Cường