Triển khai kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 trong tuần từ 30/03-05/04

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

————————————

Số: 455 / TB-HVN

                                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                            ————————————

                                       Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc triển khai kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 trong tuần từ 30/03-05/04

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, thực hiện Chỉ thị số 13/CT – TTg ngày 11 tháng 03 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) tổ chức dạy học trực tuyến (sinh viên học tại nhà) phần lý thuyết trong tuần từ 30/03 – 05/04 một số học phần (danh sách kèm theo) mở trong học kỳ II năm học 2019 – 2020 theo thời khóa biểu bằng phần mềm Microsoft Teams.

Giám đốc yêu cầu các sinh viên đã đăng ký vào các lớp học phần theo danh sách ở trên tham gia lớp học trực tuyến và thực hiện đúng Quy định về dạy và học của Học viện. Trong trường hợp sinh viên không tham gia được lớp học do không có thiết bị/ mạng internet phục vụ việc học trực tuyến cần viết đơn (theo mẫu) và gửi bản scan về Ban Quản lý đào tạo (qua Email: tranthanhha@vnua.edu.vn) trước 17h ngày 29/03/2020.

Giám đốc đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa, Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên thông báo tới giảng viên và sinh viên biết để thực hiện theo nội dung của thông báo này.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT, NQT(03)

                                                                                           KT. GIÁM ĐỐC

                                                                                          PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

                                                                                       Phạm Văn Cường