Xét tuyển vào các chuyên ngành khoá 65

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

___________________

Số: 400 /TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc xét tuyển vào các chuyên ngành khoá 65

 

Căn cứ Quyết định 1368/QĐ-HVN ngày 27/05/2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ và được sửa đổi bổ sung theo Quyết định 2790/QĐ-HVN ngày 26/05/2017, Quyết định 1312/QĐ-HVN ngày 09/05/2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Căn cứ đề nghị của Trưởng các Khoa thuộc Học viện.

Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo chỉ tiêu xét tuyển vào các chuyên ngành khoá 65 như sau:

 

STT

Tên ngành

Tên chuyên ngành

Chỉ tiêu

Đối tượng xét tuyển

1

Khoa học cây trồng

Khoa học cây trồng

21

Sinh viên các lớp Khoa học cây trồng khóa 65

2

Chọn giống cây trồng

20

3

Khoa học cây dược liệu

20

4

Kỹ thuật điện

Hệ thống điện

14

Sinh viên các lớp Kỹ thuật điện khóa 65

5

Điện công nghiệp

8

6

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

100

Sinh viên các lớp Công nghệ thông tin khóa 65

7

Công nghệ phần mềm

100

8

Hệ thống thông tin

75

9

An toàn thông tin

76

10

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

383

Sinh viên các lớp Công nghệ thực phẩm khóa 65

11

Quản lý chất lượng & an toàn thực phẩm

70

12

Kế toán

Kế toán kiểm toán

240

Sinh viên các lớp Kế toán khóa 65

13

Kế toán

367

14

Kinh tế

Kinh tế

100

Sinh viên các lớp Kinh tế khóa 65

15

Kinh tế phát triển

32

16

Kinh tế đầu tư

Kinh tế đầu tư

18

Sinh viên các lớp Kinh tế đầu tư khóa 65

17

Kế hoạch và đầu tư

18

18

Kinh tế nông nghiệp

Kinh tế nông nghiệp

28

Sinh viên các lớp Kinh tế nông nghiệp khóa 65

19

Kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường

25

20

Quản lý đất đai

Quản lý đất đai

106

Sinh viên các lớp Quản lý đất đai khóa 65

21

Công nghệ địa chính

106

22

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

170

Sinh viên các lớp Quản trị kinh doanh khóa 65

23

Quản trị marketing

130

24

Quản trị tài chính

120

 

Nguyên tắc xét tuyển: Căn cứ điểm trung bình chung học kỳ I năm học 2020-2021 để xếp thứ tự từ cao xuống thấp. Sinh viên thuộc đối tượng xét tuyển nhưng không trúng tuyển vào học chuyên ngành đã đăng ký theo nguyện vọng 1 sẽ được xét đến các nguyện vọng tiếp theo.

Giám đốc Học viện đề nghị Ban chủ nhiệm Khoa, Ban cán sự các lớp có đối tượng xét tuyển nêu trên phổ biến thông báo này để sinh viên lựa chọn học một trong các chuyên ngành đã nêu và viết phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm); Ban cán sự các lớp thu phiếu đăng ký dự tuyển của sinh viên và nộp về Bàn số 3 – ban Quản lý đào tạo của Học viện trước ngày 26/04/2021.

Nơi nhận:

– Các Khoa, sinh viên;

– Lưu QLĐT, VT,TH(20).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


(đã ký)

 

GS.TS. Phạm Văn Cường