Thời gian biểu và danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH NĂM 2019

___________________

              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            ______________________

              Hà Nội, ngày 02 tháng 08  năm 2019

THỜI GIAN BIỂU VÀ HIỆU LỆNH

THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2019

(Kỳ thi ngày 23/08/2019 đến 25/08/2019)

 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019 

 

Ngày

Giờ – Hiệu lệnh

Nội dung

15 g 30

Họp cán bộ coi thi tại Ban chỉ đạo điểm thi (phòng NĐ 101)

23/08/2019

16 g 00 – 17 g 00

3 hồi chuông

Gọi thí sinh vào phòng thi (danh sách kèm theo);

Phát giấy báo thi và thẻ dự thi cho thí sinh (TS).

Phổ biến quy chế thi, lịch thi…

Tổng hợp những sai sót trong giấy báo thi do TS phản ảnh và báo về Ban chỉ đạo điểm thi để đính chính.

Sáng

24/08/2019

Thi môn chủ chốt (riêng ngành Thú y thi môn không chủ chốt)

6 g 30

Họp cán bộ coi thi, bốc thăm phòng thi tại Ban chỉ đạo

7g 00 – 7g 20

3 hồi chuông

CBCT ghi số báo danh vào bàn của TS; gọi TS vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh trên thẻ dự thi.

7g 20 – 7g 30

CBCT 1 nhận đề thi tại BCĐ điểm thi, CBCT 2 phát giấy thi, giấy nháp cho thí sinh; Nhắc lại Quy chế thi.

7g 30 – 7g 35

1 hồi chuông

Kiểm tra niêm phong túi đề thi; mở túi đề thi và phát cho TS.

8g 00

Nộp đề thi còn dư cho Thư ký (tại phòng thi).

10g 35

3 hồi chuông

CBCT thu bài thi.

Chiều

24/08/2019

Thi môn không chủ chốt (riêng ngành Thú y thi môn chủ chốt)

13 g 00

Họp cán bộ coi thi, bốc thăm PT tại Ban chỉ đạo điểm thi.

13g 30 – 13g 50

3 hồi chuông

CBCT ghi số báo danh vào bàn của TS; gọi TS vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh trên thẻ dự thi.

13g 50 – 14g 00

CBCT 1 nhận đề thi tại BCĐ điểm thi; CBCT 2 phát giấy thi, giấy nháp cho TS; Nhắc lại Quy chế thi.

14g 00 – 14g 05

1 hồi chuông

Kiểm tra niêm phong túi đề thi; mở túi đề thi và phát cho TS.

14g 30

Nộp đề thi còn dư cho Thư ký (tại phòng thi).

17 g 05

3 hồi chuông

CBCT thu bài thi.

6 g 30

Họp cán bộ coi thi, bốc thăm PT tại Ban chỉ đạo điểm thi.

7g 00 – 7g 20

3 hồi chuông

CBCT ghi số báo danh vào bàn của TS; gọi TS vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh trên thẻ dự thi.

Sáng

25/08/2019

7g 20 – 7g 30

CBCT 1 nhận đề thi tại BCĐ điểm thi, CBCT 2 phát giấy nháp cho TS; Nhắc lại Quy chế thi.

Thi môn tiếng Anh

7g 30 – 7g 35

1 hồi chuông

Kiểm tra niêm phong túi đề thi; mở túi đề thi và phát cho TS.

8g 00

Nộp đề thi còn dư cho Thư ký (tại phòng thi).

9g 35

3 hồi chuông

CBCT thu bài thi.

Chiều

25/08/2019

13g 00 – 17g 30

Dự trữ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ.

 

Nơi nhận:

– Ban chỉ đạo thi Học viện;

– Phụ trách điểm thi;

– Thanh tra;

– Các phòng thi.

             CHỦ TỊCH

            (đã ký)

           GIÁM ĐỐC

               GS.TS. Nguyễn Thị Lan