Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về Học viện Nông nghiệp Việt Nam dành cho học sinh trung học phổ thông

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

___________________

Số: 208 /TB-HVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam (1956-2021), Học viện tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về Học viện dành cho học sinh trung học phổ thông (THPT) với nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích

– Tạo nhận thức sâu rộng về quá trình phát triển, những đóng góp và thành tựu của Học viện trong phát triển kinh tế đất nước;

– Tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Học viện với các trường THPT, học sinh THPT, phụ huynh học sinh và xã hội;

– Phối hợp thực hiện tốt Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nền nông nghiệp xanh và bền vững.

2. Đối tượng tham gia

– Học sinh khối 11 và 12 thuộc các trường THPT và tương đương ở trong và ngoài nước.

3. Nội dung tham gia

Học sinh khối 11 và 12 THPT truy cập vào trang web của Học viện theo địa chỉ www.vnua.edu.vn/thi-tim-hieu-HVN để trả lời các câu hỏi trực tuyến của Cuộc thi. Nội dung thông tin trả lời được bảo mật theo quy định.

4. Cơ cấu và giá trị giải thưởng

Các loại giải Số lượng giải Giá trị
· Giải đặc biệt 1 10 triệu đồng
· Giải Nhất 1 5 triệu đồng
· Giải Nhì 3 3 triệu đồng
· Giải Ba 7 2 triệu đồng
· Giải khuyến khích 20 1 triệu đồng

5. Tiêu chí xét giải thưởng

Điều kiện trao giải thưởng là:

– Thí sinh trả lời đúng tất cả các câu hỏi của Cuộc thi.

– Có kết quả dự đoán đúng nhất với sai số không quá 5%. Giải đặc biệt được trao cho thí sinh dự đoán chính xác số người trả lời đúng tất cả các câu hỏi của Cuộc thi. Trong trường hợp có nhiều số dự đoán trùng nhau và lớn hơn cơ cấu giải thưởng, tiêu chí phụ là thời gian gửi phiếu trả lời sớm hơn.

6. Thời hạn tổ chức cuộc thi

6.1. Đợt 1
– Thu nhận Phiếu trả lời: Từ ngày 05/02/2021 đến ngày 28/02/2021
– Công bố kết quả: 10/3/2021
– Trao thưởng: 15/3/2021
6.2. Đợt 2
– Thu nhận Phiếu trả lời: từ ngày 01/3/2021 đến ngày 26/3/2021
– Công bố kết quả: 29/3/2021
– Trao thưởng: 31/3/2021

7. Địa điểm trao thưởng

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

8. Thông tin chi tiết liên hệ

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên,

Phòng 101-106, Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: TT. Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Web: www.vnua.edu.vn

Điện thoại: 024.6261.7578 –    024.6261.7520

0961.926.939 –      0961.926.639

Facebook: www.facebook.com/hocviennongnghiep

Nơi nhận:

– Thí sinh (website);

– Ban Giám đốc (b/c);

– Các ĐV trực thuộc;

– CBVC HV;

– Lưu: VT, CTCT, NTT(5).

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN CTCT&CTSV

(đã ký)

TS. Nguyễn Tất Thắng