Tuyển sinh đào tạo liên thông, văn bằng 2 trình độ đại học hệ chính quy năm 2019

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

__________________

Số: 1197 /TB-HVN

               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             ________________________

           Hà Nội, ngày  28  tháng 08 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh đào tạo liên thông, văn bằng 2 trình độ đại học hệ chính quy năm 2019

Căn cứ Quyết định số 4298/QĐ-HVN ngày 31/12/2015 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc phê duyệt Đề án thực hiện thí điểm tự chủ đào tạo của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019;

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học, đại học văn bằng 2 hệ chính quy năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 600 chỉ tiêu

2. Ngành tuyển sinh: Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin, Công nghệ thực phẩm, Kế toán, Khoa học cây trồng, Khoa học đất, Khoa học môi trường, Kinh doanh nông nghiệp, Kinh tế, Kinh tế nông nghiệp, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật điện, Nông nghiệp, Nuôi trồng thủy sản, Phát triển nông thôn, Quản lý đất đai, Quản trị kinh doanh, Thú y, Xã hội học.

3. Đối tượng tuyển sinh

Người dự tuyển phải có một  trong các văn bằng sau:

a. Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học các hệ chính quy, vừa làm vừa học, từ xa do các cơ sở đào tạo trong nước cấp;

b. Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định;

4. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển theo 2 phương thức

a. Xét tuyển thẳng đối với sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại Khá trở lên;

b. Xét tuyển dựa trên kết quả học tập toàn khoá với cách tính điểm: Điểm xét tuyển bằng điểm trung bình chung toàn khoá theo thang điểm 10 nhân hệ số 4.

5. Thời gian, hồ sơ và địa điểm xét tuyển

a. Thời gian xét tuyển:

–  Nhận hồ sơ xét tuyển:  03/09 – 30/09/2019

–  Thông báo kết quả xét tuyển:  10/10/2019

b. H sơ xét tuyn

Thí sinh điền Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu đính kèm. Học viện sẽ kiểm tra và đối chiếu thông tin trên phiếu đăng ký với hồ sơ gốc của thí sinh khi làm thủ tục nhập học.

c. Cách thc np h sơ

– Trực tiếp tại Ban Quản lý đào tạo từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Phòng 121, nhà Hành chính).

6. Địa điểm và thời gian đào tạo

· Địa điểm: Tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

· Thời gian học: đào tạo tập trung, liên tục tại Học viện, theo học chế tín chỉ (sinh viên có thể đăng ký học từ 17h đến 20h các ngày trong tuần và thứ 7, chủ nhật). Đối với các lớp dưới 30 sinh viên, sinh viên sẽ được bố trí học cùng với các lớp đại học chính quy hiện có mở tại Học viện.

· Thời gian hoàn thành chương trình đào tạo: từ 18 tháng tuỳ theo chương trình đào tạo (CTĐT).

7. Lệ phí xét tuyển và học phí:

a. Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/nguyện vọng

b. Học phí: Mức học phí theo tín chỉ như đối với hệ chính quy và có thể thay đổi theo từng học kỳ phù hợp với quy định của Nhà nước.

Chi tiết liên hệ: 024.6261.7578/024.6261.7520 hoặc 0961.926.639/0961.926.939

Website: http://tracuu.vnua.edu.vn/lienthong-vb2.htmlwww.vnua.edu.vn;

Facebook: www.facebook.com/hocviennongnghiep

Nơi nhận:

– Thí sinh;

– Lưu QLĐT, VT, NPD (100).

          KT. GIÁM ĐỐC

          PHÓ GIÁM ĐỐC

         (đã ký)

          GS.TS. Phạm Văn Cường