Thông báo danh sách sinh viên buộc thôi học do quá thời gian đào tạo, do học lực, cảnh báo.

BCN Khoa thông báo tới các em sinh viên có tên trong danh sách cảnh bảo buộc thôi học vì lý do quá thời gian đào tạo, buộc thôi học vì học lực, cảnh báo vì học lực (Danh sách đính kèm các em xem dưới cuối bài), Các em có nguyện vọng học cải thiện hay lớp đặc biệt, hệ chuyển đồi.  Các em liên hệ trực tiếp với BQLĐT bàn số 6  trước 16h ngày 02/03/2022 số điện thoại: 024-6261-7520; hoặc liên hệ trực tiếp với Thầy Lê Văn Quân: 0919609698. Sau ngày này Hội đồng sẽ họp ra quyết định buộc thôi học đối với các em quá thời gian đào tạo.
Trân trọng,