Thông báo về việc triển khai khảo sát nhu cầu sinh viên quay trở lại học tập trực tiếp tại Học viện

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
 
Số: 207/HVN – CTCT&CTSV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2022

 

Kính gửi: – Ban Chủ nhiệm các Khoa.
               – Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Học viện.
               – Ban Thư ký Hội sinh viên Học viện.

 
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc về việc đôn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, trong đó có nội dung các cơ sở giáo dục đại học đưa học sinh, sinh viên đi học trực tiếp gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19;
Căn cứ Kế hoạch tiếp đón sinh viên trở về học tập trực tiếp tại Học viện (dự kiến trong tháng 02 năm 2022);
Để đảm bảo các điều kiện tốt nhất khi tiếp đón cũng như hỗ trợ người học trở về Học viện học tập trực tiếp, Giám đốc Học viện yêu cầu các Khoa, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên triển khai thông tin tới tất cả sinh viên thực hiện khảo sát theo đường link sau:
https://forms.office.com/r/xCVrSt7ANX
Thời gian khảo sát: từ ngày 10/02/2022 đến hết ngày 13/02/2022.
Thông tin chi tiết về công tác khảo sát vui lòng liên hệ: Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, P101 – Nhà hành chính (Email: ctsv@vnua.edu.vn)
Trân trọng cảm ơn!

 
             Nơi nhận:                                                                              
      –      – Như trên;                                                          
     –       – Lưu VT, CTCT&CTSV;        

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 (Đã ký)


 Vũ Ngọc Huyên