Gia hạn lịch thu tiền học phí sinh viên Học kì II, năm học 2020 – 2021 cho sinh viên chưa hoàn thành học phí

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_____________________

Số: 27/TB-TCKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2021

 THÔNG BÁO

V/v gia hạn lịch thu tiền học phí sinh viên Học kì II, năm học 2020 – 2021

            cho sinh viên chưa hoàn thành học phí 

Trong Học kì II, năm học 2020 -2021, Ban Tài chính và Kế toán (TCKT) đã ban hành Thông báo số 16/TB-TCKT ngày 16/04/2021 về lịch thu tiền học phí Học kì II, năm học 2020-2021 hạn nộp đến hết ngày 31/05/2021; Thông báo số 22/TB-TCKT ngày 31/05/2021 về việc gia hạn lịch thu tiền học phí học kì II, năm học 2020-2021 và Thông báo số 25/TB-TCKT ngày 25/06/2021 về việc nhắc nhở lần 2 lịch gia hạn thu học phí Học kì II, năm học 2020-2021 đến 16 giờ 00 ngày 05/07/2021.

Tuy nhiên, vẫn còn sinh viên (SV) chưa hoàn thành học phí. Đối với sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí đề nghị sinh viên nộp tiền vào tài khoản cá nhân (tài khoản của sinh viên tại Ngân hàng (NH) Vietinbank) trước 16 giờ 00 ngày 16/07/2021. Học viện chỉ thu học phí bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản của sinh viên (tại NH Vietinbank), KHÔNG thu tiền mặt (để đáp ứng các yêu cầu biện pháp phòng chống dịch Covid 19).

Các hướng dẫn khác sinh viên xem tại Thông báo số 16/TB-TCKT ngày 16/04/2021 (https://www.vnua.edu.vn/thong-bao/lich-thu-tien-hoc-phi-sinh-vien-hoc-ki-2-nam-hoc-2020-2021-51434 ).

Sau thời hạn trên, SV đã hoàn thành học phí CHỈ ĐƯỢC THAM GIA THI KẾT THÚC CÁC HỌC PHẦN CÓ LỊCH THI SAU NGÀY 17/07/2021. SV chưa nộp học phí sẽ không được thi kết thúc học phần Học kì II, năm học 2020 – 2021 và không được đăng ký học phần của các học kỳ tiếp theo.

Đề nghị các khoa chuyên môn, Ban CTCT&CTSV, Đoàn TN Học viện, Hội sinh viên Học viện truyền đạt nội dung thông báo này tới toàn thể SV thuộc đối tượng trên để triển khai thực hiện theo đúng chủ trương của Học viện.

Nơi nhận

– Các khoa chuyên môn;

– Ban QLĐT;

– Ban CTCT&CTSV, Đoàn TN HV;

– Lưu Ban TCKT.

 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

 

 

 

PGS.TS. Phạm Văn Hùng